Andreas Waldén

"Katzenjammer"

"Waldéns arbete är en precis artikulering av svårigheterna att utforska sitt eget tillvägagångssätt. Målningarna avbildar teckningarna som de härrör från, och visar alla de märken och fläckar som oavsiktligt tillkommer i den målande processen. Relationen till det som normalt ligger utanför den målade ytan har nu blivit målningens tema. De tvetydiga aspekterna av de rum och objekt som förekommer i Waldéns arbeten signalerar ett försök att sträcka sig bortom de krav som ställs av ett tvådimensionellt rum och perspektivets tyranni."

Andreas Waldén är född i Sverige och utbildad vid Bildkonstakademin i Helsingfors. I utställningen på Galleri Bergman visas ett tiotal nya målningar.

 

 

"Waldénin työt ilmaisevat tarkasti miten vaikeata on tutkia omia menettelytapojaan. Maalaukset kuvaavat maalauksia edeltäviä piirroksia ja näyttävät kaikki tahrat ja sotkut jotka tahattomasti syntyvät maalausprosessin aikana. Suhde siihen mitä yleensä on maalatun pinnan ulkopuolella on nyt
maalauksen teemana. Waldénin töissä tilojen ja kohteiden monimieliset ulottuvuudet osoittavat pyrkimystä pois kaksiulotteisen tilan ja
perspektiivin tyranniasta."

Andreas Waldén on syntynyt Ruotsissa ja saanut koulutuksensa Kuvataideakatemiassa Helsingissä. Galleri Bergmanin näyttelyssä on
kymmenkunta uutta maalausta.

 

 

"Waldén's work is a precise articulation of the difficulties to examine your own way of procedure. The paintings depict the proceeding drawings and show all the marks and smudges that accidentally occur when painting. This relationship to what normally lies outside the painted surface has become the subject of the painting.
The ambiguous dimensions of the spaces and objects that appear in his work
signalize the attempt to reach beyond the demands of a two dimensional space and the tyranny of the perspective point."

Andreas Waldén was born in Sweden and got his education at the Finnish Academy of Fine Arts in Helsinki. About ten new paintings are on show in the exhibition at Galleri Bergman.