Gabriel de la Cruz, Haidi Motola

HOMETAIDEAKATEMIAN YSTÄVÄT
"Just too sensitive for making art"

 

 

HOMETAIDEAKATEMIAN YSTÄVÄT
"Just too sensitive for making art"

The Finnish Academy of Fine arts moved to Kaikukatu in January 2004,
by October people had started getting ill and investigations
discovered that the building was polluted by mold. Renovations were
carried out and two years later, in 2007, the academy moved back to
Kaikukatu with the hope of having gotten rid of the mold.
But people are still getting sick. The renovations failed, but this is
beeing ignored.
Year after year, Kuvataideakatemia continues jeopardizing the health of many.
Those who fall sick are just left aside unable to study.

Hometaideakatemian ystävät is a platform seeking justice;
-Fighting against exclusion.
-Defending the right to a healthy indoor air.
-Denouncing a process that ignored the law at many stages.
-Demanding a transparent flow of information.
-Reviewing responsibilities.
-Promoting immediate action.

Following Picasso's statement "art is a weapon", we will (as well)
fight this war with the best tool we know.

Injustice is not to be forgotten but eternally reminded, vita brevis, ars longa!
www.kuvataideakatemia.com


HOMETAIDEAKATEMIAN YSTÄVÄT

”Liian herkkä tekemään taidetta”


Kuvataideakatemia muutti Kaikukadulle tammikuussa 2004. Lokakuuhun mennessä ihmiset olivat alkaneet sairastua ja tutkimukset osoittivat, että rakennus oli pahasti homeessa. Rakennus remontoitiin ja kaksi vuotta myöhemmin, vuonna 2007 akatemia muutti takaisin Kaikukadulle toivoen, että homeesta oli päästy eroon.

Mutta ihmiset sairastuvat yhä edelleen. Remontti epäonnistui, mutta tästä ei välitetä.

Koska Kuvataideakatemian hallitus ei myönnä ongelma, he vaarantavat monien terveyden.

Ne jotka sairastuvat jäävät syrjään ja eivät kykene opiskella.


Hometaideakatemian ystävät on ryhmä joka etsii oikeutta;

-Taistelu syrjäytymistä vastaan.

-Oikeus terveelliseen sisäilmaan.

-Leimaamme prosessin, joka jättää huomioimatta lain.

-Vaativat avointa tiedonkulkua.

-Edistää välittömiä toimia.


”Taide on ase”, niin kuin Picasso sanoi ja me käytämme tätä asetta parhaalla mahdollisella tavalla.

Epäoikeudenmukaisuutta ei saa unohtaa, mutta muista se aina, vita brevis, ars longa!

www.kuvataideakatemia.com

HOMETAIDEAKATEMIAN YSTÄVÄT

”för känsliga för att göra konst”


Bildkonstakademien flyttade till Ekogatan i januari 2004. I oktober började folk bli sjuka och undersökningar fann att byggnaden var allvarligt mögelangripen. Man sanerade byggnaden och två år senare, 2007 kunde Bildkonstakademien flytta tillbaks till Ekogatan med förhoppningar om att möglet försvunnit.

Men folk fortsätter att insjukna. Renoveringen misslyckades, men detta ignoreras.

Genom att inte erkänna problemet utsätter Bildkonstakademien mångas hälsa för risk.

De som insjuknar får klara sig på egen hand och kan inte längre studera.


Hometaideakatemian ystävät är en grupp som söker rättvisa;

-Slåss mot utestängande.

-Försvarar rätten till en hälsosam inomhusluft.

-Fördömer en process som struntade i lagen vid flera tillfällen.

-Kräver ett transparent informationsflöde.

-För omedelbara åtgärder.


Genom att följa Picassos uttalande ”konst är ett vapen”, kommer vi att slåss i detta krig med de bästa redskap vi vet.


Orättvisa skall inte glömmas utan evigt ihågkommas, vita brevis, ars longa!

www.kuvataideakatemia.com